ေစ်းဝယ္တြန္းလွည္း (0)

ေစ်းဝယ္တြန္းလွည့္ထဲတြင္ ကုန္ပစၥည္းမရွိပါ

Asus N551VW6300

ေကာင္တာေစ်းနႈန္း : 1367760Ks
ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း : 1139800Ks
 • ကုန္ပစၥည္းနံပါတ္ ECS000972
 • အေရအတြက္:
   
ေစ်း၀ယ္တြန္းလွည္းထဲေပါင္းထည့္ရန္ နွစ္သက္သိမ္းစည္းမႈ

 • Asus N551VW6300
  • Asus N551VW6300
  • တံဆိပ္ :Asus
  • CPU :Core i5
  • ကဒ္အမ်ိဳးအစား :Intel Core i5-6300HQ
  • Memory :2GB
  • Mechanical hard disk capacity :1TB
  • Intel Core:i5-6300HQ
  • အေရာင္ :အနီေရာင္ \အမဲေရာင္
Asus N551VW6300
Asus N551VW6300

ေစ်းဝယ္လွည္း
ကုန္ပစၥည္းေစ် းဝယ္တြန္း လွည္းထဲေပါင္းထည့္ေအာင္ ျမင္သည္
<<ဆက္လက္၀ယ္ယူရန္ ေငြသြားရွင္းရန္

mmebay

滇ICP备16007039号