ေစ်းဝယ္တြန္းလွည္း (0)

ေစ်းဝယ္တြန္းလွည့္ထဲတြင္ ကုန္ပစၥည္းမရွိပါ

CEN661+

ေကာင္တာေစ်းနႈန္း : 383760Ks
ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း : 319800Ks
 • ကုန္ပစၥည္းနံပါတ္ ECS001824
 • အေရအတြက္:
   
ေစ်း၀ယ္တြန္းလွည္းထဲေပါင္းထည့္ရန္ နွစ္သက္သိမ္းစည္းမႈ
 • CEN661+
  • CEN661+
  • တံဆိပ္ : ECOVACS
  • ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ : CEN661+
  • ဖံႈဆန္႔ဝင္မႈ : 0.45L
  • ေအာ္တိုအားသြင္းပါသလား :သြင္းသည္
  • အမ်ားဆံုးအျမင့္ :7.6cm
  • ဘက္ထရီဆန္႔ဝင္မႈ :2600mAh
  • လုပ္ေဆာင္ခ်က္ :ဖံႈစုပ္ ၾကမ္းတိုက္နည္း
  • သန္႔စင္သည့္လမ္းေၾကာင္း :စက္အတုိင္း
  • ကြန္ထုိးပါသလား :ပါသည္
  • အခ်ိန္ၾကိဳတင္သတ္မွတ္ႏိုင္သလား :ရသည္
CEN661+
CEN661+

ေစ်းဝယ္လွည္း
ကုန္ပစၥည္းေစ် းဝယ္တြန္း လွည္းထဲေပါင္းထည့္ေအာင္ ျမင္သည္
<<ဆက္လက္၀ယ္ယူရန္ ေငြသြားရွင္းရန္

mmebay

滇ICP备16007039号