ေစ်းဝယ္တြန္းလွည္း (0)

ေစ်းဝယ္တြန္းလွည့္ထဲတြင္ ကုန္ပစၥည္းမရွိပါ

DCJZ09-10 B

DCJZ09-10 B

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း62600Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 75120Ks

DCJZ10-10 B

DCJZ10-10 B

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း80700Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 96840Ks

DCJZ06-10A

DCJZ06-10A

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း63600Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 76320Ks

DCJZ09-10 A

DCJZ09-10 A

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း63800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 76560Ks

DCPL02-5 B

DCPL02-5 B

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း26600Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 31920Ks

DCPL5 C

DCPL5 C

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း26000Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 31200Ks

DCPL8 B

DCPL8 B

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း85800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 102960Ks

P1L-FF-8

P1L-FF-8

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း58200Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 69840Ks

P1B-FF-12

P1B-FF-12

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း51600Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 61920Ks

P1B-FF-20C

P1B-FF-20C

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း71600Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 85920Ks

P1B-FF-22C

P1B-FF-22C

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း103600Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 124320Ks

စုစုေပါင္း11 မွတ္တမ္း
ကုန္ပစၥည္းေစ် းဝယ္တြန္း လွည္းထဲေပါင္းထည့္ေအာင္ ျမင္သည္
<< ဆက္လတ္ဝယ္ယူသည္ ေငြသြားရွင္းရန္

mmebay

滇ICP备16007039号