ေစ်းဝယ္တြန္းလွည္း (0)

ေစ်းဝယ္တြန္းလွည့္ထဲတြင္ ကုန္ပစၥည္းမရွိပါ

nubia N1 ေရႊ/မဲေရာင္ GSM

nubia N1 ေရႊ/မဲေရာင္ GSM

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း339800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 407760Ks

nubia M2 ေရႊ/မဲေရာင္ GSM

nubia M2 ေရႊ/မဲေရာင္ GSM

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း539800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 647760Ks

nubia Z11 Max ေရႊ/ေငြေရာင္ GSM

nubia Z11 Max ေရႊ/ေငြေရာင္ GSM

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း359800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 431760Ks

nubia Z11 ၿဖဴ /ေရႊေရာင္ GSM

nubia Z11 ၿဖဴ /ေရႊေရာင္ GSM

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း459800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 551760Ks

nubia Z11 miniS ေရႊေရာင္ GSM

nubia Z11 miniS ေရႊေရာင္ GSM

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း397600Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 477120Ks

စုစုေပါင္း5 မွတ္တမ္း
ကုန္ပစၥည္းေစ် းဝယ္တြန္း လွည္းထဲေပါင္းထည့္ေအာင္ ျမင္သည္
<< ဆက္လတ္ဝယ္ယူသည္ ေငြသြားရွင္းရန္

mmebay

滇ICP备16007039号