ေစ်းဝယ္တြန္းလွည္း (0)

ေစ်းဝယ္တြန္းလွည့္ထဲတြင္ ကုန္ပစၥည္းမရွိပါ

TCLP501M ၿဖဴ ေရာင္

TCLP501M ၿဖဴ ေရာင္

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း59800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 71760Ks

TCL P580L ၿဖဴေရာင္ GSM

TCL P580L ၿဖဴေရာင္ GSM

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း59600Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 71520Ks

TCL P 588L GSM ၿဖဴ \ ၀ါ \ ၿပာေ...

TCL P 588L GSM ၿဖဴ \ ၀ါ \ ၿပာေ...

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း71800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 86160Ks

TCLP620M1+ 8G ၀ါ\မီးခိုး\ၿပာေရ...

TCLP620M1+ 8G ၀ါ\မီးခိုး\ၿပာေရ...

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း99800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 119760Ks

TCL750-32G ၿဖဴ\ေရႊ\ၿပာေရာင္GSM

TCL750-32G ၿဖဴ\ေရႊ\ၿပာေရာင္GSM

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း319800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 383760Ks

TCL2C -P590Lၿဖဴ

TCL2C -P590Lၿဖဴ

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း93600Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 112320Ks

TCLP316Lအၿဖဴေရာင္GSM3G\4G

TCLP316Lအၿဖဴေရာင္GSM3G\4G

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း59000Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 70800Ks

TCLP302U ၿဖဴ  \ မဲ3G\4G GSM

TCLP302U ၿဖဴ \ မဲ3G\4G GSM

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း49000Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 58800Ks

စုစုေပါင္း8 မွတ္တမ္း
ကုန္ပစၥည္းေစ် းဝယ္တြန္း လွည္းထဲေပါင္းထည့္ေအာင္ ျမင္သည္
<< ဆက္လတ္ဝယ္ယူသည္ ေငြသြားရွင္းရန္

mmebay

滇ICP备16007039号