ေစ်းဝယ္တြန္းလွည္း (0)

ေစ်းဝယ္တြန္းလွည့္ထဲတြင္ ကုန္ပစၥည္းမရွိပါ

TCL A8

TCL A8

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း103800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 124560Ks

TCL A9 အၿဖဴ  ေရာင္

TCL A9 အၿဖဴ ေရာင္

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း99600Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 119520Ks

VC-B501

VC-B501

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း139800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 167760Ks

VC-B301W

VC-B301W

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း99800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 119760Ks

XCL01B09B

XCL01B09B

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း51800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 62160Ks

XCL01B09A-30

XCL01B09A-30

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း55800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 66960Ks

XCL01B09D-40

XCL01B09D-40

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း99800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 119760Ks

D-607

D-607

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း59800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 71760Ks

D-609

D-609

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း79800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 95760Ks

D-612

D-612

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း119800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 143760Ks

D-602A

D-602A

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း119800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 143760Ks

စုစုေပါင္း11 မွတ္တမ္း
ကုန္ပစၥည္းေစ် းဝယ္တြန္း လွည္းထဲေပါင္းထည့္ေအာင္ ျမင္သည္
<< ဆက္လတ္ဝယ္ယူသည္ ေငြသြားရွင္းရန္

mmebay

滇ICP备16007039号