ေစ်းဝယ္တြန္းလွည္း (0)

ေစ်းဝယ္တြန္းလွည့္ထဲတြင္ ကုန္ပစၥည္းမရွိပါ

Asus N552VW6700

Asus N552VW6700

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း11299800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 13559760Ks

DELL 14ER-3525Y 

DELL 14ER-3525Y 

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း698000Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 837600Ks

Asus F456UJ6200

Asus F456UJ6200

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း759800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 911760Ks

Lenovo 300s

Lenovo 300s

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း839800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 1007760Ks

Lenovo Flex314A47210

Lenovo Flex314A47210

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း607800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 729360Ks

Lenovo Ideapad100S14N31504G128...

Lenovo Ideapad100S14N31504G128...

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း721800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 866160Ks

Lenovo IdeaPad 700

Lenovo IdeaPad 700

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း1139800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 1367760Ks

Lenovo ideapad 710S

Lenovo ideapad 710S

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း1299800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 1559760Ks

Asus N551VW6300

Asus N551VW6300

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း1139800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 1367760Ks

DELL 7000 R1605S

DELL 7000 R1605S

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း819800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 983760Ks

DELL7000 R1525S

DELL7000 R1525S

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း819800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 983760Ks

DELL 14ER-3525B

DELL 14ER-3525B

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း619800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 743760Ks

DELL 5567 15-1545

DELL 5567 15-1545

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း879800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 1055760Ks

DELL  XPS13-9360-R1609

DELL XPS13-9360-R1609

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း1439800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 1727760Ks

စုစုေပါင္း14 မွတ္တမ္း
ကုန္ပစၥည္းေစ် းဝယ္တြန္း လွည္းထဲေပါင္းထည့္ေအာင္ ျမင္သည္
<< ဆက္လတ္ဝယ္ယူသည္ ေငြသြားရွင္းရန္

mmebay

滇ICP备16007039号