ေစ်းဝယ္တြန္းလွည္း (0)

ေစ်းဝယ္တြန္းလွည့္ထဲတြင္ ကုန္ပစၥည္းမရွိပါ

S007G

S007G

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း359800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 431760Ks

HGS-2510

HGS-2510

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း53600Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 64320Ks

HY-GD1802FG

HY-GD1802FG

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း47800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 57360Ks

အကင္စက္(1)

အကင္စက္(1)

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း43600Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 52320Ks

HGS-2164

HGS-2164

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း62200Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 74640Ks

HGS-2163

HGS-2163

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း59800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 71760Ks

HY-GF2510R

HY-GF2510R

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း67600Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 81120Ks

Midea  YGJ15B3

Midea YGJ15B3

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း45800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 54960Ks

Midea  MY-GD20D1

Midea MY-GD20D1

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း67800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 81360Ks

Midea  YGD20D7

Midea YGD20D7

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း79800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 95760Ks

Midea  YGD12B1

Midea YGD12B1

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း122600Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 147120Ks

Midea MY-GD1001XL-G

Midea MY-GD1001XL-G

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း55600Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 66720Ks

အကင္စက္(2)

အကင္စက္(2)

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း65600Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 78720Ks

အကင္စက္(3)

အကင္စက္(3)

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း41800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 50160Ks

အကင္စက္(4)

အကင္စက္(4)

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း54000Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 64800Ks

အကင္စက္(5)

အကင္စက္(5)

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း54000Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 64800Ks

ကုန္ပစၥည္းေစ် းဝယ္တြန္း လွည္းထဲေပါင္းထည့္ေအာင္ ျမင္သည္
<< ဆက္လတ္ဝယ္ယူသည္ ေငြသြားရွင္းရန္

mmebay

滇ICP备16007039号