ေစ်းဝယ္တြန္းလွည္း (0)

ေစ်းဝယ္တြန္းလွည့္ထဲတြင္ ကုန္ပစၥည္းမရွိပါ

 Xiaomi 3S 65လက္မ

 Xiaomi 3S 65လက္မ

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း1859800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 2231760Ks

TCL A9 အၿဖဴ  ေရာင္

TCL A9 အၿဖဴ ေရာင္

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း99600Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 119520Ks

TCL TE-CP201A

TCL TE-CP201A

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း19800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 23760Ks

TCL TJ-LC102A

TCL TJ-LC102A

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း23800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 28560Ks

TCL TM-YB121A

TCL TM-YB121A

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း130000Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 156000Ks

TCL TM-YB201A

TCL TM-YB201A

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း159800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 191760Ks

CUP သစ္သီးေဖ်ာ္စက္

CUP သစ္သီးေဖ်ာ္စက္

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း31800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 38160Ks

JYZ-D55  သစ္သီးေဖ်ာ္စက္

JYZ-D55 သစ္သီးေဖ်ာ္စက္

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း33800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 40560Ks

DL-3366  သစ္သီးေဖ်ာ္စက္

DL-3366 သစ္သီးေဖ်ာ္စက္

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း27800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 33360Ks

AUX /HX-8039

AUX /HX-8039

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း43400Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 52080Ks

AUX /HX-A5181

AUX /HX-A5181

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း9800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 11760Ks

AUX / HX-A5111

AUX / HX-A5111

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း12400Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 14880Ks

AUX / AK-15N

AUX / AK-15N

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း19800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 23760Ks

C21-WT2133

C21-WT2133

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း93800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 112560Ks

C21-WT2116

C21-WT2116

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း53800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 64560Ks

C21-WT2118

C21-WT2118

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း59800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 71760Ks

ကုန္ပစၥည္းေစ် းဝယ္တြန္း လွည္းထဲေပါင္းထည့္ေအာင္ ျမင္သည္
<< ဆက္လတ္ဝယ္ယူသည္ ေငြသြားရွင္းရန္

mmebay

滇ICP备16007039号