ေစ်းဝယ္တြန္းလွည္း (0)

ေစ်းဝယ္တြန္းလွည့္ထဲတြင္ ကုန္ပစၥည္းမရွိပါ

TCL S1

TCL S1

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း225800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 270960Ks

TCL R2

TCL R2

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း677600Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 813120Ks

TCL R3

TCL R3

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း379800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 455760Ks

TCL TA-G18J

TCL TA-G18J

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း17800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 21360Ks

TCL TA-KB152A3

TCL TA-KB152A3

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း13800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 16560Ks

Letv X40S

Letv X40S

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း499800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 599760Ks

Letv X43S

Letv X43S

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း499800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 599760Ks

Letv  X3-50 UHD

Letv  X3-50 UHD

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း715800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 858960Ks

Letv  X3-55

Letv  X3-55

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း815800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 978960Ks

Letv X50 Pro

Letv X50 Pro

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း715800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 858960Ks

X55 Curved

X55 Curved

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း1115800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 1338960Ks

Letv X40

Letv X40

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း437800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 525360Ks

Letv X50

Letv X50

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း615800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 738960Ks

Xiaomi 3S  48လက္မ

Xiaomi 3S 48လက္မ

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း539800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 647760Ks

Xiaomi  3 60 လက္မ

Xiaomi 3 60 လက္မ

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း1239800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 1487760Ks

Xiaomi 3 (55 လက္မ )

Xiaomi 3 (55 လက္မ )

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း839800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 1007760Ks

ကုန္ပစၥည္းေစ် းဝယ္တြန္း လွည္းထဲေပါင္းထည့္ေအာင္ ျမင္သည္
<< ဆက္လတ္ဝယ္ယူသည္ ေငြသြားရွင္းရန္

mmebay

滇ICP备16007039号