ေစ်းဝယ္တြန္းလွည္း (0)

ေစ်းဝယ္တြန္းလွည့္ထဲတြင္ ကုန္ပစၥည္းမရွိပါ

VIVO V3MA GSM\CDMA ေရႊေရာင္\ပန...

VIVO V3MA GSM\CDMA ေရႊေရာင္\ပန...

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း299800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 359760Ks

VIVO X6S-64G ေရႊ\ပန္းေရာင္

VIVO X6S-64G ေရႊ\ပန္းေရာင္

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း370000Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 444000Ks

VIVO X7 GSMေရႊေရာင္

VIVO X7 GSMေရႊေရာင္

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း499600Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 599520Ks

VIVO X7Plus-GSM\CDMA ပန္းေရာင္

VIVO X7Plus-GSM\CDMA ပန္းေရာင္

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း559600Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 671520Ks

VIVO Play5 GSM\CDMA ေရႊ\ပန္းေရ...

VIVO Play5 GSM\CDMA ေရႊ\ပန္းေရ...

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း563800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 676560Ks

VIVO Y51A ၿဖဴ ေရာင္GSM

VIVO Y51A ၿဖဴ ေရာင္GSM

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း219600Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 263520Ks

VIVO Xplay 5 GSM ႏွင္းဆီးေရႊေရ...

VIVO Xplay 5 GSM ႏွင္းဆီးေရႊေရ...

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း669600Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 803520Ks

VIVO Xplay6 GSM ႏွင္း/ေရႊေရာင္

VIVO Xplay6 GSM ႏွင္း/ေရႊေရာင္

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း909600Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 1091520Ks

စုစုေပါင္း8 မွတ္တမ္း
ကုန္ပစၥည္းေစ် းဝယ္တြန္း လွည္းထဲေပါင္းထည့္ေအာင္ ျမင္သည္
<< ဆက္လတ္ဝယ္ယူသည္ ေငြသြားရွင္းရန္

mmebay

滇ICP备16007039号