ေစ်းဝယ္တြန္းလွည္း (0)

ေစ်းဝယ္တြန္းလွည့္ထဲတြင္ ကုန္ပစၥည္းမရွိပါ

ကာတြန္းထိုင္ခံု(1)

ကာတြန္းထိုင္ခံု(1)

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း17700Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 21240Ks

ကာတြန္ထိုင္ခံု(2)

ကာတြန္ထိုင္ခံု(2)

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း22900Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 27480Ks

လက္တြဲၾကိဳး

လက္တြဲၾကိဳး

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း9900Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 11880Ks

ထိုင္ခံု(3)

ထိုင္ခံု(3)

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း11700Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 14040Ks

ကေလးၾကိဳးပိုအိပ္

ကေလးၾကိဳးပိုအိပ္

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း6400Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 7680Ks

ကေလးေရခ်ိဳကန္

ကေလးေရခ်ိဳကန္

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း15300Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 18360Ks

ကေလးသံုးေသးခြက္

ကေလးသံုးေသးခြက္

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း6500Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 7800Ks

ကေလးၾကိဳးပိုအိတ္

ကေလးၾကိဳးပိုအိတ္

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း12700Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 15240Ks

လက္သည္းညွပ္

လက္သည္းညွပ္

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း3900Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 4680Ks

အေလးေရခ်ိဳ ဇလံု

အေလးေရခ်ိဳ ဇလံု

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း15600Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 18720Ks

Ivoryကေလးႏို ့ဗူး

Ivoryကေလးႏို ့ဗူး

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း10400Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 12480Ks

ကေလးႏို ့ဗူးစဥ္အဖုန္းပါေကာ ္ဗူ...

ကေလးႏို ့ဗူးစဥ္အဖုန္းပါေကာ ္ဗူ...

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း6300Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 7560Ks

စုစုေပါင္း12 မွတ္တမ္း
ကုန္ပစၥည္းေစ် းဝယ္တြန္း လွည္းထဲေပါင္းထည့္ေအာင္ ျမင္သည္
<< ဆက္လတ္ဝယ္ယူသည္ ေငြသြားရွင္းရန္

mmebay

滇ICP备16007039号