ေစ်းဝယ္တြန္းလွည္း (0)

ေစ်းဝယ္တြန္းလွည့္ထဲတြင္ ကုန္ပစၥည္းမရွိပါ

iphone ေရွ့မွန္ကပ္(2)

iphone ေရွ့မွန္ကပ္(2)

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း5100Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 6120Ks

iphone ေရွ့မွန္ကပ္(1)

iphone ေရွ့မွန္ကပ္(1)

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း2800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 3360Ks

VIVO ေရွ့မွန္ကပ္(1)

VIVO ေရွ့မွန္ကပ္(1)

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း4100Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 4920Ks

iphone  ေရွ့မွန္ကပ္(3)

iphone ေရွ့မွန္ကပ္(3)

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း4100Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 4920Ks

iphone  ေရွ့မွန္ကပ္(4)

iphone ေရွ့မွန္ကပ္(4)

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း5100Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 6120Ks

VIVO ေရွ့မွန္ကပ္(2)

VIVO ေရွ့မွန္ကပ္(2)

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း2600Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 3120Ks

စုစုေပါင္း6 မွတ္တမ္း
ကုန္ပစၥည္းေစ် းဝယ္တြန္း လွည္းထဲေပါင္းထည့္ေအာင္ ျမင္သည္
<< ဆက္လတ္ဝယ္ယူသည္ ေငြသြားရွင္းရန္

mmebay

滇ICP备16007039号