ေစ်းဝယ္တြန္းလွည္း (0)

ေစ်းဝယ္တြန္းလွည့္ထဲတြင္ ကုန္ပစၥည္းမရွိပါ

LETV1s-X500 GSM32G ေရႊေရာင္

LETV1s-X500 GSM32G ေရႊေရာင္

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း158000Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 189600Ks

Letv1S-X501 GSM 32G ေရႊ\ေငြေရာ...

Letv1S-X501 GSM 32G ေရႊ\ေငြေရာ...

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း192000Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 230400Ks

Letv2PRO-X621 GSM ေရႊေရာင္

Letv2PRO-X621 GSM ေရႊေရာင္

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း239600Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 287520Ks

Letv2-X520 GSM ေရႊေရာင္

Letv2-X520 GSM ေရႊေရာင္

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း199800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 239760Ks

Letv2-X528 GSM ေရႊ\ေငြေရာင္

Letv2-X528 GSM ေရႊ\ေငြေရာင္

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း206000Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 247200Ks

Letv2-X620 R3G\GSM ေရႊေရာင္

Letv2-X620 R3G\GSM ေရႊေရာင္

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း179800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 215760Ks

Letv2-X621\32G\R3 GSMေရႊေရာင္

Letv2-X621\32G\R3 GSMေရႊေရာင္

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း209800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 251760Ks

LetvMAX2-X820   GSM ေရႊေရာင္

LetvMAX2-X820 GSM ေရႊေရာင္

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း269200Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 323040Ks

LetvMax-X90064G  GSM ေရႊေရာင္

LetvMax-X90064G GSM ေရႊေရာင္

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း279800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 335760Ks

စုစုေပါင္း9 မွတ္တမ္း
ကုန္ပစၥည္းေစ် းဝယ္တြန္း လွည္းထဲေပါင္းထည့္ေအာင္ ျမင္သည္
<< ဆက္လတ္ဝယ္ယူသည္ ေငြသြားရွင္းရန္

mmebay

滇ICP备16007039号