ေစ်းဝယ္တြန္းလွည္း (0)

ေစ်းဝယ္တြန္းလွည့္ထဲတြင္ ကုန္ပစၥည္းမရွိပါ

Bluetooth   box(1)

Bluetooth box(1)

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း14300Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 17160Ks

Bluetooth  box (2)

Bluetooth box (2)

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း17900Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 21480Ks

Bluetooth  box (3)

Bluetooth box (3)

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း43600Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 52320Ks

Bluetooth  headset (4)

Bluetooth headset (4)

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း12900Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 15480Ks

Bluetooth headset (5)

Bluetooth headset (5)

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း64400Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 77280Ks

Bluetooth headset (6)

Bluetooth headset (6)

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း48900Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 58680Ks

Bluetooth (7)

Bluetooth (7)

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း8000Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 9600Ks

Bluetooth (8)

Bluetooth (8)

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း5600Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 6720Ks

Bluetooth (9)

Bluetooth (9)

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း5600Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 6720Ks

Bluetooth (10)

Bluetooth (10)

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း13000Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 15600Ks

Bluetooth  (11)

Bluetooth (11)

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း5600Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 6720Ks

Bluetooth (12)

Bluetooth (12)

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း10000Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 12000Ks

Bluetooth (13)

Bluetooth (13)

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း12700Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 15240Ks

စုစုေပါင္း13 မွတ္တမ္း
ကုန္ပစၥည္းေစ် းဝယ္တြန္း လွည္းထဲေပါင္းထည့္ေအာင္ ျမင္သည္
<< ဆက္လတ္ဝယ္ယူသည္ ေငြသြားရွင္းရန္

mmebay

滇ICP备16007039号