ေစ်းဝယ္တြန္းလွည္း (0)

ေစ်းဝယ္တြန္းလွည့္ထဲတြင္ ကုန္ပစၥည္းမရွိပါ

အကင္စက္(1)

အကင္စက္(1)

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း43600Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 52320Ks

အကင္စက္(2)

အကင္စက္(2)

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း65600Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 78720Ks

အကင္စက္(3)

အကင္စက္(3)

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း41800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 50160Ks

အကင္စက္(4)

အကင္စက္(4)

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း54000Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 64800Ks

အကင္စက္(5)

အကင္စက္(5)

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း54000Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 64800Ks

စုစုေပါင္း5 မွတ္တမ္း
ကုန္ပစၥည္းေစ် းဝယ္တြန္း လွည္းထဲေပါင္းထည့္ေအာင္ ျမင္သည္
<< ဆက္လတ္ဝယ္ယူသည္ ေငြသြားရွင္းရန္

mmebay

滇ICP备16007039号