ေစ်းဝယ္တြန္းလွည္း (0)

ေစ်းဝယ္တြန္းလွည့္ထဲတြင္ ကုန္ပစၥည္းမရွိပါ

HGS-2510

HGS-2510

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း53600Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 64320Ks

HY-GD1802FG

HY-GD1802FG

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း47800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 57360Ks

HGS-2164

HGS-2164

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း62200Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 74640Ks

HGS-2163

HGS-2163

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း59800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 71760Ks

HY-GF2510R

HY-GF2510R

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း67600Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 81120Ks

Midea  YGJ15B3

Midea YGJ15B3

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း45800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 54960Ks

Midea  MY-GD20D1

Midea MY-GD20D1

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း67800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 81360Ks

Midea  YGD20D7

Midea YGD20D7

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း79800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 95760Ks

Midea  YGD12B1

Midea YGD12B1

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း122600Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 147120Ks

Midea MY-GD1001XL-G

Midea MY-GD1001XL-G

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း55600Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 66720Ks

စုစုေပါင္း10 မွတ္တမ္း
ကုန္ပစၥည္းေစ် းဝယ္တြန္း လွည္းထဲေပါင္းထည့္ေအာင္ ျမင္သည္
<< ဆက္လတ္ဝယ္ယူသည္ ေငြသြားရွင္းရန္

mmebay

滇ICP备16007039号