ေစ်းဝယ္တြန္းလွည္း (0)

ေစ်းဝယ္တြန္းလွည့္ထဲတြင္ ကုန္ပစၥည္းမရွိပါ

Lenovo A3860(A8changwan) GSMအၿ...

Lenovo A3860(A8changwan) GSMအၿ...

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း76600Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 91920Ks

Lenovo A2860 GSMအၿဖဴ \ အမဲေရာင...

Lenovo A2860 GSMအၿဖဴ \ အမဲေရာင...

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း63800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 76560Ks

Lenovo A368T GSMအမဲေရာင္

Lenovo A368T GSMအမဲေရာင္

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း59800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 71760Ks

Lenovo A396 GSMအပန္းေရာင္

Lenovo A396 GSMအပန္းေရာင္

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း43800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 52560Ks

Lenovo A588T GSM ေရႊေရာင္

Lenovo A588T GSM ေရႊေရာင္

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း105600Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 126720Ks

Lenovo A806 GSMအၿဖဴ \ အမဲေရာင္

Lenovo A806 GSMအၿဖဴ \ အမဲေရာင္

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း111800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 134160Ks

Lenovo A858 GSMအပန္း\ၿဖဴ  ေရာင...

Lenovo A858 GSMအပန္း\ၿဖဴ ေရာင...

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း91000Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 109200Ks

Lenovo A916 GSMအၿဖဴ \အမဲေရာင္

Lenovo A916 GSMအၿဖဴ \အမဲေရာင္

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း97600Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 117120Ks

LenovoA938T(Note8) GSMအၿဖဴ \အမ...

LenovoA938T(Note8) GSMအၿဖဴ \အမ...

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း103600Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 124320Ks

Lenovo A3900 1+8G GSMအၿဖဴ \ အမ...

Lenovo A3900 1+8G GSMအၿဖဴ \ အမ...

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း85800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 102960Ks

Lenovo A3910T GSMအၿဖဴ ေရာင္

Lenovo A3910T GSMအၿဖဴ ေရာင္

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း78000Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 93600Ks

Lenovo A7600-MGSMအၿဖဴ \ အမဲေရာ...

Lenovo A7600-MGSMအၿဖဴ \ အမဲေရာ...

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း139800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 167760Ks

Lenovo MA388 GSM အမဲေရာင္

Lenovo MA388 GSM အမဲေရာင္

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း46800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 56160Ks

Lenovo P1C58 GSM ေရႊ\ေငြေရာင္

Lenovo P1C58 GSM ေရႊ\ေငြေရာင္

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း217600Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 261120Ks

Lenovo Z2w GSMအၿဖဴ ေရာင္

Lenovo Z2w GSMအၿဖဴ ေရာင္

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း127600Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 153120Ks

Lenovo Z90-7 GSM အၿဖဴ \ အနီ\ မ...

Lenovo Z90-7 GSM အၿဖဴ \ အနီ\ မ...

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း199800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 239760Ks

စုစုေပါင္း21 မွတ္တမ္း 1 [2]
ကုန္ပစၥည္းေစ် းဝယ္တြန္း လွည္းထဲေပါင္းထည့္ေအာင္ ျမင္သည္
<< ဆက္လတ္ဝယ္ယူသည္ ေငြသြားရွင္းရန္

mmebay

滇ICP备16007039号