ေစ်းဝယ္တြန္းလွည္း (0)

ေစ်းဝယ္တြန္းလွည့္ထဲတြင္ ကုန္ပစၥည္းမရွိပါ

Huawei (1)

Huawei (1)

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း1600Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 1920Ks

Huawei (2)

Huawei (2)

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း11400Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 13680Ks

Huawei (3)

Huawei (3)

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း2900Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 3480Ks

Huawei (4)

Huawei (4)

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း4300Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 5160Ks

Huawei (5)

Huawei (5)

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း3900Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 4680Ks

စုစုေပါင္း5 မွတ္တမ္း
ကုန္ပစၥည္းေစ် းဝယ္တြန္း လွည္းထဲေပါင္းထည့္ေအာင္ ျမင္သည္
<< ဆက္လတ္ဝယ္ယူသည္ ေငြသြားရွင္းရန္

mmebay

滇ICP备16007039号