ေစ်းဝယ္တြန္းလွည္း (0)

ေစ်းဝယ္တြန္းလွည့္ထဲတြင္ ကုန္ပစၥည္းမရွိပါ

HUAWEI honor8 CDMA\GSMၿဖဴ\ေရႊ\...

HUAWEI honor8 CDMA\GSMၿဖဴ\ေရႊ\...

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း439800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 527760Ks

HUA WEI G7-Plus-ULOO  GSM\CDMA...

HUA WEI G7-Plus-ULOO GSM\CDMA...

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း197800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 237360Ks

HUAWEI G916G GSM\CDMA ၿဖဴ\မဲ\ေ...

HUAWEI G916G GSM\CDMA ၿဖဴ\မဲ\ေ...

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း259800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 311760Ks

HUAWEI G9Plus 32G GSM\CDMA ေရႊ...

HUAWEI G9Plus 32G GSM\CDMA ေရႊ...

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း479800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 575760Ks

HUAWEI P9 GSM\CDMA မီးခိုး\ေရႊ...

HUAWEI P9 GSM\CDMA မီးခိုး\ေရႊ...

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း677600Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 813120Ks

HUAWEI P9PLUS 64G GSM\CDMA မီး...

HUAWEI P9PLUS 64G GSM\CDMA မီး...

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း797600Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 957120Ks

HUAWEI 5S(TAG -ALOO) CDMA\GSM ...

HUAWEI 5S(TAG -ALOO) CDMA\GSM ...

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း191600Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 229920Ks

HUAWEI Mate S (CRR-CLOO) GSM\C...

HUAWEI Mate S (CRR-CLOO) GSM\C...

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း419800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 503760Ks

HUAWEI maimang5  GSM\CDMAေရႊ\ပ...

HUAWEI maimang5 GSM\CDMAေရႊ\ပ...

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း479800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 575760Ks

HUAWEIhonor(5C)CDMA\GSM မဲ\ေရႊ...

HUAWEIhonor(5C)CDMA\GSM မဲ\ေရႊ...

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း219800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 263760Ks

HUAWEI ATH-ALLO (honor7i)CDMA\...

HUAWEI ATH-ALLO (honor7i)CDMA\...

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း249600Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 299520Ks

HUAWEIhonor(4C)GSM\CDMAၿဖဴ\ေရႊ...

HUAWEIhonor(4C)GSM\CDMAၿဖဴ\ေရႊ...

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း135600Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 162720Ks

HuAWEI KIW-AL10(honor5x)ေရႊေရာ...

HuAWEI KIW-AL10(honor5x)ေရႊေရာ...

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း241800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 290160Ks

HUAWEI Note8 GSM\CDMAေရႊ\ေငြေရ...

HUAWEI Note8 GSM\CDMAေရႊ\ေငြေရ...

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း479800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 575760Ks

HUAWEISCL-ALOO(4A)ၿဖဴ\မဲ\ေရႊေရ...

HUAWEISCL-ALOO(4A)ၿဖဴ\မဲ\ေရႊေရ...

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း159600Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 191520Ks

HUAWEI V8 GSM\CDMAေရႊ\ေငြ\မီးခ...

HUAWEI V8 GSM\CDMAေရႊ\ေငြ\မီးခ...

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း499800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 599760Ks

စုစုေပါင္း19 မွတ္တမ္း 1 [2]
ကုန္ပစၥည္းေစ် းဝယ္တြန္း လွည္းထဲေပါင္းထည့္ေအာင္ ျမင္သည္
<< ဆက္လတ္ဝယ္ယူသည္ ေငြသြားရွင္းရန္

mmebay

滇ICP备16007039号