ေစ်းဝယ္တြန္းလွည္း (0)

ေစ်းဝယ္တြန္းလွည့္ထဲတြင္ ကုန္ပစၥည္းမရွိပါ

DELL 14ER-3525Y 

DELL 14ER-3525Y 

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း698000Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 837600Ks

DELL 7000 R1605S

DELL 7000 R1605S

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း819800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 983760Ks

DELL7000 R1525S

DELL7000 R1525S

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း819800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 983760Ks

DELL 14ER-3525B

DELL 14ER-3525B

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း619800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 743760Ks

DELL 5567 15-1545

DELL 5567 15-1545

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း879800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 1055760Ks

DELL  XPS13-9360-R1609

DELL XPS13-9360-R1609

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း1439800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 1727760Ks

စုစုေပါင္း6 မွတ္တမ္း
ကုန္ပစၥည္းေစ် းဝယ္တြန္း လွည္းထဲေပါင္းထည့္ေအာင္ ျမင္သည္
<< ဆက္လတ္ဝယ္ယူသည္ ေငြသြားရွင္းရန္

mmebay

滇ICP备16007039号