ေစ်းဝယ္တြန္းလွည္း (0)

ေစ်းဝယ္တြန္းလွည့္ထဲတြင္ ကုန္ပစၥည္းမရွိပါ

iphone 5s

iphone 5s

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း193600Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 232320Ks

iphone 6 plus

iphone 6 plus

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း488000Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 585600Ks

iphone 6s

iphone 6s

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း476000Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 571200Ks

iphone 7

iphone 7

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း776000Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 931200Ks

iphone 7 plus

iphone 7 plus

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း1084000Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 1300800Ks

iphone SE

iphone SE

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း369800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 443760Ks

စုစုေပါင္း6 မွတ္တမ္း
ကုန္ပစၥည္းေစ် းဝယ္တြန္း လွည္းထဲေပါင္းထည့္ေအာင္ ျမင္သည္
<< ဆက္လတ္ဝယ္ယူသည္ ေငြသြားရွင္းရန္

mmebay

滇ICP备16007039号