ေစ်းဝယ္တြန္းလွည္း (0)

ေစ်းဝယ္တြန္းလွည့္ထဲတြင္ ကုန္ပစၥည္းမရွိပါ

Xiaomi 3S  48လက္မ

Xiaomi 3S 48လက္မ

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း539800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 647760Ks

Xiaomi  3 60 လက္မ

Xiaomi 3 60 လက္မ

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း1239800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 1487760Ks

Xiaomi 3 (55 လက္မ )

Xiaomi 3 (55 လက္မ )

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း839800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 1007760Ks

 Xiaomi 3S 65လက္မ

 Xiaomi 3S 65လက္မ

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း1859800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 2231760Ks

စုစုေပါင္း4 မွတ္တမ္း
ကုန္ပစၥည္းေစ် းဝယ္တြန္း လွည္းထဲေပါင္းထည့္ေအာင္ ျမင္သည္
<< ဆက္လတ္ဝယ္ယူသည္ ေငြသြားရွင္းရန္

mmebay

滇ICP备16007039号