ေစ်းဝယ္တြန္းလွည္း (0)

ေစ်းဝယ္တြန္းလွည့္ထဲတြင္ ကုန္ပစၥည္းမရွိပါ

Letv X40S

Letv X40S

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း499800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 599760Ks

Letv X43S

Letv X43S

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း499800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 599760Ks

Letv  X3-50 UHD

Letv  X3-50 UHD

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း715800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 858960Ks

Letv  X3-55

Letv  X3-55

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း815800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 978960Ks

Letv X50 Pro

Letv X50 Pro

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း715800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 858960Ks

X55 Curved

X55 Curved

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း1115800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 1338960Ks

Letv X40

Letv X40

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း437800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 525360Ks

Letv X50

Letv X50

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း615800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 738960Ks

စုစုေပါင္း8 မွတ္တမ္း
ကုန္ပစၥည္းေစ် းဝယ္တြန္း လွည္းထဲေပါင္းထည့္ေအာင္ ျမင္သည္
<< ဆက္လတ္ဝယ္ယူသည္ ေငြသြားရွင္းရန္

mmebay

滇ICP备16007039号