ေစ်းဝယ္တြန္းလွည္း (0)

ေစ်းဝယ္တြန္းလွည့္ထဲတြင္ ကုန္ပစၥည္းမရွိပါ

ေရဆိုခံအေႏြးဖိနပ္ 1

ေရဆိုခံအေႏြးဖိနပ္ 1

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း6000Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 7200Ks

ေရဆိုခံအေႏြးဖိနပ္ 2

ေရဆိုခံအေႏြးဖိနပ္ 2

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း5400Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 6480Ks

အိမ္စီးေရဆိုခံဖိနပ္ 3

အိမ္စီးေရဆိုခံဖိနပ္ 3

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း6000Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 7200Ks

အိမ္စီးဖိနပ္ေရဆိုခံ 4

အိမ္စီးဖိနပ္ေရဆိုခံ 4

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း4000Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 4800Ks

အိမ္စီးေရဆိုခံဖိနပ္ 5

အိမ္စီးေရဆိုခံဖိနပ္ 5

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း4000Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 4800Ks

ေဆာင္းတြင္းစီးအေႏြးဖိနပ္ 6

ေဆာင္းတြင္းစီးအေႏြးဖိနပ္ 6

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း8100Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 9720Ks

ေဆာင္းတြင္းစီးအေႏြးဖိနပ္ 7

ေဆာင္းတြင္းစီးအေႏြးဖိနပ္ 7

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း5200Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 6240Ks

ကေလးေဆာင္းတြင္းစီး 8

ကေလးေဆာင္းတြင္းစီး 8

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း5200Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 6240Ks

အေႏြးဖိနပ္ 9

အေႏြးဖိနပ္ 9

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း9800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 11760Ks

အိမ္စီးေရဆိုခံဖိနပ္  10

အိမ္စီးေရဆိုခံဖိနပ္ 10

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း2900Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 3480Ks

အိမ္စီးေရဆိုခံဖိနပ္ 11

အိမ္စီးေရဆိုခံဖိနပ္ 11

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း1900Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 2280Ks

အိမ္စီးေရဆိုခံဖိနပ္ 12

အိမ္စီးေရဆိုခံဖိနပ္ 12

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း4600Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 5520Ks

အိမ္စီးေရဆိုခံဖိနပ္ 13

အိမ္စီးေရဆိုခံဖိနပ္ 13

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း4500Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 5400Ks

အိမ္စီးေရဆိုခံဖိနပ္ 14

အိမ္စီးေရဆိုခံဖိနပ္ 14

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း3400Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 4080Ks

အိမ္စီးေရဆိုခံဖိနပ္ 15

အိမ္စီးေရဆိုခံဖိနပ္ 15

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း5800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 6960Ks

ေရဆိုခံဖိနပ္  16

ေရဆိုခံဖိနပ္ 16

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း6000Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 7200Ks

စုစုေပါင္း16 မွတ္တမ္း
ကုန္ပစၥည္းေစ် းဝယ္တြန္း လွည္းထဲေပါင္းထည့္ေအာင္ ျမင္သည္
<< ဆက္လတ္ဝယ္ယူသည္ ေငြသြားရွင္းရန္

mmebay

滇ICP备16007039号