ေစ်းဝယ္တြန္းလွည္း (0)

ေစ်းဝယ္တြန္းလွည့္ထဲတြင္ ကုန္ပစၥည္းမရွိပါ

ၾကမ္းတိုက္တန္(2)

ၾကမ္းတိုက္တန္(2)

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း30000Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 36000Ks

ၾကမ္းတိုက္တန္(1)

ၾကမ္းတိုက္တန္(1)

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း22000Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 26400Ks

ၾကမ္းတိုက္တန္(3)

ၾကမ္းတိုက္တန္(3)

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း19000Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 22800Ks

ၾကမ္းတိုက္တန္(4)

ၾကမ္းတိုက္တန္(4)

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း15000Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 18000Ks

ၾကမ္းတိုက္တန္(5)

ၾကမ္းတိုက္တန္(5)

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း15000Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 18000Ks

ၾကမ္းတိုက္တန္(6)

ၾကမ္းတိုက္တန္(6)

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း28000Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 33600Ks

ၾကမ္းတိုက္တန္(7)

ၾကမ္းတိုက္တန္(7)

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း15000Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 18000Ks

ၾကမ္းတိုက္တန္(8)

ၾကမ္းတိုက္တန္(8)

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း10000Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 12000Ks

ၾကမ္းတိုက္တန္(9)

ၾကမ္းတိုက္တန္(9)

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း13000Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 15600Ks

စုစုေပါင္း9 မွတ္တမ္း
ကုန္ပစၥည္းေစ် းဝယ္တြန္း လွည္းထဲေပါင္းထည့္ေအာင္ ျမင္သည္
<< ဆက္လတ္ဝယ္ယူသည္ ေငြသြားရွင္းရန္

mmebay

滇ICP备16007039号