ေစ်းဝယ္တြန္းလွည္း (0)

ေစ်းဝယ္တြန္းလွည့္ထဲတြင္ ကုန္ပစၥည္းမရွိပါ

ကိုက္ေၾကး

ကိုက္ေၾကး

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း5400Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 6480Ks

ေရခဲေသတၱာသံုးဗူးခြန္

ေရခဲေသတၱာသံုးဗူးခြန္

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း2800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 3360Ks

ဓားႏွင့္ဇြန္းခရင္းစဥ္

ဓားႏွင့္ဇြန္းခရင္းစဥ္

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း3800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 4560Ks

ဓားဇြန္းခရင္းစဥ္

ဓားဇြန္းခရင္းစဥ္

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း13200Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 15840Ks

ၾကိတ္စက္

ၾကိတ္စက္

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း8200Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 9840Ks

ပန္းကန္စဥ္

ပန္းကန္စဥ္

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း7200Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 8640Ks

ဟင္းခ်က္ဇြန္း

ဟင္းခ်က္ဇြန္း

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း8000Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 9600Ks

ဂ်ပန္ဆန္ပံုး

ဂ်ပန္ဆန္ပံုး

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း8000Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 9600Ks

ပန္းကန္စဥ္

ပန္းကန္စဥ္

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း8200Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 9840Ks

ဓါးစဥ္

ဓါးစဥ္

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း32800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 39360Ks

ေရစစ္စဥ္

ေရစစ္စဥ္

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း11600Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 13920Ks

အခ်ဥ္ပန္းကန္

အခ်ဥ္ပန္းကန္

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း1400Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 1680Ks

အမွိဳက္အိတ္

အမွိဳက္အိတ္

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း5600Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 6720Ks

အလွေဖၚဓါး

အလွေဖၚဓါး

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း1700Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 2040Ks

ေရပိုက္ေခါင္း

ေရပိုက္ေခါင္း

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း2900Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 3480Ks

သစ္သီးခြဲဓါး

သစ္သီးခြဲဓါး

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း3400Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 4080Ks

စုစုေပါင္း31 မွတ္တမ္း 1 [2]
ကုန္ပစၥည္းေစ် းဝယ္တြန္း လွည္းထဲေပါင္းထည့္ေအာင္ ျမင္သည္
<< ဆက္လတ္ဝယ္ယူသည္ ေငြသြားရွင္းရန္

mmebay

滇ICP备16007039号