ေစ်းဝယ္တြန္းလွည္း (0)

ေစ်းဝယ္တြန္းလွည့္ထဲတြင္ ကုန္ပစၥည္းမရွိပါ

MI 4C GSM ၿဖဴ \မီးခိုးေရာင္

MI 4C GSM ၿဖဴ \မီးခိုးေရာင္

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း169800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 203760Ks

MI 5 ၿဖဴ \မဲ\ေရႊေရာင္

MI 5 ၿဖဴ \မဲ\ေရႊေရာင္

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း349800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 419760Ks

MI MAX GSMေရႊ\ေငြေရာင္

MI MAX GSMေရႊ\ေငြေရာင္

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း307800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 369360Ks

MI Note  GSM အၿဖဴ ေရာင္

MI Note GSM အၿဖဴ ေရာင္

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း289800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 347760Ks

MI hong mi 3S GSM ၿဖဴ \မီးခိုး...

MI hong mi 3S GSM ၿဖဴ \မီးခိုး...

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း189800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 227760Ks

MI hongmi 3X GSM ၿဖဴ \ေရႊေရာင္

MI hongmi 3X GSM ၿဖဴ \ေရႊေရာင္

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း189800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 227760Ks

MI Note3 GSM ၿဖဴ \မီးခိုး\ေရႊေ...

MI Note3 GSM ၿဖဴ \မီးခိုး\ေရႊေ...

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း237600Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 285120Ks

MI hongmi NOTE4 GSM ၿဖဴ \မီးခိ...

MI hongmi NOTE4 GSM ၿဖဴ \မီးခိ...

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း225800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 270960Ks

iphone 5s

iphone 5s

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း193600Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 232320Ks

iphone 6 plus

iphone 6 plus

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း488000Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 585600Ks

iphone 6s

iphone 6s

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း476000Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 571200Ks

iphone 7

iphone 7

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း776000Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 931200Ks

iphone 7 plus

iphone 7 plus

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း1084000Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 1300800Ks

iphone SE

iphone SE

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း369800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 443760Ks

iPhone 6

iPhone 6

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း408400Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 490080Ks

iPhone6s

iPhone6s

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း500000Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 600000Ks

ကုန္ပစၥည္းေစ် းဝယ္တြန္း လွည္းထဲေပါင္းထည့္ေအာင္ ျမင္သည္
<< ဆက္လတ္ဝယ္ယူသည္ ေငြသြားရွင္းရန္

mmebay

滇ICP备16007039号