ေစ်းဝယ္တြန္းလွည္း (0)

ေစ်းဝယ္တြန္းလွည့္ထဲတြင္ ကုန္ပစၥည္းမရွိပါ

Lenovo A3910e-70 CDMAအၿဖဴ ေရာင...

Lenovo A3910e-70 CDMAအၿဖဴ ေရာင...

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း79800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 95760Ks

LenovoS90E CDMA မီးခိုး\ေရႊ\ေင...

LenovoS90E CDMA မီးခိုး\ေရႊ\ေင...

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း191000Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 229200Ks

meizu meilan Note3 CDMA\GSM မီ...

meizu meilan Note3 CDMA\GSM မီ...

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း179800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 215760Ks

Meizu meilan U20  CDMA\GSM ၿဖဴ...

Meizu meilan U20 CDMA\GSM ၿဖဴ...

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း219800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 263760Ks

Meizu MX5E GSM ေရႊ\ေငြၿဖဴ ရာင္

Meizu MX5E GSM ေရႊ\ေငြၿဖဴ ရာင္

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း259800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 311760Ks

Meizu meilan MX6(M685Q)GSM ေရႊ...

Meizu meilan MX6(M685Q)GSM ေရႊ...

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း339600Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 407520Ks

Meizu PRO5(M576)GSM ေရႊ\ၿဖဴ \မ...

Meizu PRO5(M576)GSM ေရႊ\ၿဖဴ \မ...

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း439800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 527760Ks

Meizu PRO6 GSMမဲ\ေရႊ\နီ\ပန္းေရ...

Meizu PRO6 GSMမဲ\ေရႊ\နီ\ပန္းေရ...

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း439800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 527760Ks

Meizu meilan3s GSM မီးခိုး\ေရႊ...

Meizu meilan3s GSM မီးခိုး\ေရႊ...

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း153600Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 184320Ks

meizu meilanE GSM မီးခိုး\ေရႊ\...

meizu meilanE GSM မီးခိုး\ေရႊ\...

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း217600Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 261120Ks

Meizu meilan metal-16G GSMေရႊ\...

Meizu meilan metal-16G GSMေရႊ\...

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း157800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 189360Ks

xiao la jiao GM-Q1GSMၿဖဴ\မဲ\ေရ...

xiao la jiao GM-Q1GSMၿဖဴ\မဲ\ေရ...

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း79800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 95760Ks

xiao la jiao GM-T1 GSM အၿဖဴ ေရ...

xiao la jiao GM-T1 GSM အၿဖဴ ေရ...

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း68800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 82560Ks

xiao la jiao GM-W GSM အမဲ \အၿဖ...

xiao la jiao GM-W GSM အမဲ \အၿဖ...

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း65800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 78960Ks

xiao la jiao JD-PLUS GSM ေရႊေရ...

xiao la jiao JD-PLUS GSM ေရႊေရ...

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း119800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 143760Ks

xiao la jiao X1 GSMအနီ\အၿဖဴ \အ...

xiao la jiao X1 GSMအနီ\အၿဖဴ \အ...

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း97600Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 117120Ks

ကုန္ပစၥည္းေစ် းဝယ္တြန္း လွည္းထဲေပါင္းထည့္ေအာင္ ျမင္သည္
<< ဆက္လတ္ဝယ္ယူသည္ ေငြသြားရွင္းရန္

mmebay

滇ICP备16007039号