ေစ်းဝယ္တြန္းလွည္း (0)

ေစ်းဝယ္တြန္းလွည့္ထဲတြင္ ကုန္ပစၥည္းမရွိပါ

OPPO A33 4G

OPPO A33 4G

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း199800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 239760Ks

OPPO A37 gold\pink GSM

OPPO A37 gold\pink GSM

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း239800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 287760Ks

OPPO A59M ေရႊေရာင္GSM

OPPO A59M ေရႊေရာင္GSM

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း359800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 431760Ks

OPPO R9 64G GSM ေရႊေရာင္ ပန္းေ...

OPPO R9 64G GSM ေရႊေရာင္ ပန္းေ...

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း519800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 623760Ks

OPPO R9 plus64Gေရႊေရာင္

OPPO R9 plus64Gေရႊေရာင္

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း599800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 719760Ks

TCLP302U ၿဖဴ  \ မဲ3G\4G GSM

TCLP302U ၿဖဴ \ မဲ3G\4G GSM

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း49000Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 58800Ks

Lenovo A3900 1+8G GSMအၿဖဴ \ အမ...

Lenovo A3900 1+8G GSMအၿဖဴ \ အမ...

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း85800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 102960Ks

Lenovo A3910T GSMအၿဖဴ ေရာင္

Lenovo A3910T GSMအၿဖဴ ေရာင္

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း78000Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 93600Ks

Lenovo A7600-MGSMအၿဖဴ \ အမဲေရာ...

Lenovo A7600-MGSMအၿဖဴ \ အမဲေရာ...

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း139800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 167760Ks

Lenovo MA388 GSM အမဲေရာင္

Lenovo MA388 GSM အမဲေရာင္

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း46800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 56160Ks

Lenovo P1C58 GSM ေရႊ\ေငြေရာင္

Lenovo P1C58 GSM ေရႊ\ေငြေရာင္

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း217600Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 261120Ks

Lenovo Z2w GSMအၿဖဴ ေရာင္

Lenovo Z2w GSMအၿဖဴ ေရာင္

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း127600Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 153120Ks

Lenovo Z90-7 GSM အၿဖဴ \ အနီ\ မ...

Lenovo Z90-7 GSM အၿဖဴ \ အနီ\ မ...

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း199800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 239760Ks

Lenovo A360E  CDMA အၿဖဴ \ အမဲေ...

Lenovo A360E CDMA အၿဖဴ \ အမဲေ...

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း21800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 26160Ks

Lenovo A2580 CDMA အၿဖဴ \ အမဲေရ...

Lenovo A2580 CDMA အၿဖဴ \ အမဲေရ...

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း79800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 95760Ks

Lenovo A3580 CDMA အၿဖဴ ေရာင္

Lenovo A3580 CDMA အၿဖဴ ေရာင္

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း79600Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 95520Ks

ကုန္ပစၥည္းေစ် းဝယ္တြန္း လွည္းထဲေပါင္းထည့္ေအာင္ ျမင္သည္
<< ဆက္လတ္ဝယ္ယူသည္ ေငြသြားရွင္းရန္

mmebay

滇ICP备16007039号