ေစ်းဝယ္တြန္းလွည္း (0)

ေစ်းဝယ္တြန္းလွည့္ထဲတြင္ ကုန္ပစၥည္းမရွိပါ

HUAWEI G9Plus 32G GSM\CDMA ေရႊ...

HUAWEI G9Plus 32G GSM\CDMA ေရႊ...

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း479800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 575760Ks

HUAWEI P9 GSM\CDMA မီးခိုး\ေရႊ...

HUAWEI P9 GSM\CDMA မီးခိုး\ေရႊ...

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း677600Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 813120Ks

HUAWEI P9PLUS 64G GSM\CDMA မီး...

HUAWEI P9PLUS 64G GSM\CDMA မီး...

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း797600Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 957120Ks

HUAWEI 5S(TAG -ALOO) CDMA\GSM ...

HUAWEI 5S(TAG -ALOO) CDMA\GSM ...

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း191600Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 229920Ks

HUAWEI Mate S (CRR-CLOO) GSM\C...

HUAWEI Mate S (CRR-CLOO) GSM\C...

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း419800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 503760Ks

HUAWEI maimang5  GSM\CDMAေရႊ\ပ...

HUAWEI maimang5 GSM\CDMAေရႊ\ပ...

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း479800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 575760Ks

HUAWEIhonor(5C)CDMA\GSM မဲ\ေရႊ...

HUAWEIhonor(5C)CDMA\GSM မဲ\ေရႊ...

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း219800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 263760Ks

HUAWEI ATH-ALLO (honor7i)CDMA\...

HUAWEI ATH-ALLO (honor7i)CDMA\...

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း249600Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 299520Ks

HUAWEIhonor(4C)GSM\CDMAၿဖဴ\ေရႊ...

HUAWEIhonor(4C)GSM\CDMAၿဖဴ\ေရႊ...

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း135600Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 162720Ks

HuAWEI KIW-AL10(honor5x)ေရႊေရာ...

HuAWEI KIW-AL10(honor5x)ေရႊေရာ...

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း241800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 290160Ks

HUAWEI Note8 GSM\CDMAေရႊ\ေငြေရ...

HUAWEI Note8 GSM\CDMAေရႊ\ေငြေရ...

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း479800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 575760Ks

HUAWEISCL-ALOO(4A)ၿဖဴ\မဲ\ေရႊေရ...

HUAWEISCL-ALOO(4A)ၿဖဴ\မဲ\ေရႊေရ...

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း159600Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 191520Ks

HUAWEI V8 GSM\CDMAေရႊ\ေငြ\မီးခ...

HUAWEI V8 GSM\CDMAေရႊ\ေငြ\မီးခ...

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း499800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 599760Ks

TCLP316Lအၿဖဴေရာင္GSM3G\4G

TCLP316Lအၿဖဴေရာင္GSM3G\4G

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း59000Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 70800Ks

Coolpad 5270 GSM\CDMA  ေရႊၿဖဴ ...

Coolpad 5270 GSM\CDMA ေရႊၿဖဴ ...

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း93600Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 112320Ks

Coolpad 7722 GSM အၿဖဴ ေရာင္

Coolpad 7722 GSM အၿဖဴ ေရာင္

ကၽြနု္ပ္တို ့ဆိုုင္သတ္မွတ္ေသာေစ်းနႈန္း109800Ks ေကာင္တာေစ်းနႈန္း 131760Ks

ကုန္ပစၥည္းေစ် းဝယ္တြန္း လွည္းထဲေပါင္းထည့္ေအာင္ ျမင္သည္
<< ဆက္လတ္ဝယ္ယူသည္ ေငြသြားရွင္းရန္

mmebay

滇ICP备16007039号